Социални дейности и осигуряване


 

Детска млечна кухня

адрес: Севлиево 5400

ДГ Щастливо детство - запад

ж.к. Д-р Атанас Москов 3

Мобилен: 0889 101 890

 

Пунктове за раздаване на храна:

 

1. Детска млечна кухня – ж.к. Д-р Ат. Москов 3 /ДГ Щастливо детство - запад/;

2. ДГ Пролет - сграда 1;

3. ДГ Пролет – сграда 2;

4. Домашен социален патронаж

   

Дневен център за деца и младежи с увреждания

адрес: Севлиево 5400

ул. Васил Левски 12

тел.: 0675 32723

   

Дневен център за възрастни хора с увреждания ''Добрина''

адрес: Севлиево 5400

ул. Мара Гидик /сградата на бившето Абаджийско училище/

e-mail: d.georgyev@gmail.com

   

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

адрес: с. Батошево, 5470

тел./факс: 067303 580

Мобилен: 0889 453 044

   

Дом за стари хора

адрес: с. Добромирка 5430, общ. Севлиево
ул. М. Тодоров 16
тел.: 06738 24-84

Мобилен: 0884 888 709

   

Дом за стари хора
адрес: с. Стоките 5462, общ. Севлиево
тел.: 067305 481

Мобилен: 0885 373 077

   

Домашен социален патронаж

адрес: Севлиево 5400

ул. Иван К. Устабашиев 12

тел.: 0675 33866

Мобилен: 0888 874 343

   

Занимания за знания

адрес: Севлиево 5400

ул. Мара Белчева 1

Мобилен: 0878 901 797

e-mail: actsofknowledge@gmail.com

Занимания за знания е инициатива, създадена с цел да популяризира активната грижа за децата от раждането докато станат самостоятелни

   

Отдел ''Здравеопазване и социални дейности''

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 184 - Началник отдел

Мобилен: 0878 621 353

e-mail: s_angelova@sevlievo.bg

   

Главен специалист ''Здравеопазване и социални дейности''

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 216

Мобилен: 0876 608 489

   

Клуб на пенсионера ''Васил Левски''

адрес: Севлиево 5400

ул. Опълченска 32

тел.: 0675 35094

   

Клуб на пенсионера ''Юг''

адрес: Севлиево 5400

ул. Митко Палаузов 27

   

Клуб на родителя

адрес: Севлиево 5400

Детски комплекс ''Йовко Йовков''

тел.: 0675 80240 от 14 до 18 часа

Мобилен: 0884 385 670

   

Клуб на хората с увреждания

адрес: Габрово 5400

ул. Кирил и Методий 16

тел.: 0675 33503

   

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълnолетни

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1, ст. 314

тел.: 0675 396 184 - Секретар

   

Наблюдавано жилище

адрес: Севлиево 5400

ул. хан Аспарух 7

   

Главен експерт ''Социални дейности''

адрес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 216

Мобилен: 0882 617 743

e-mail: m_baldzhieva@sevlievo.bg

   

Дирекция за ''Социално подпомагане'' към Регионална дирекция - Габрово

адрес: Севлиево 5400
ул. Хан Аспарух 5
тел.: 0675 35292

e-mail: dsp-sevlievo@asp.government.bg

   

Главен специалист ''Хуманитарни и социални дейности''

дарес: Севлиево 5400

пл. Свобода 1

тел.: 0675 396 145

Мобилен: 0889 165 566

e-mail: n.mehmed@sevlievo.bg

   

Център за настаняване от семеен тип за деца без уврежадния

адрес: Севлиево 5400

ул. Стара планина 127

Мобилен: 0878 621 317

   

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с уврежадния

адрес: Севлиево 5400

ул. Крушевска 24 Б

Мобилен: 0878 621 316

   

Център за обществена подкрепа

адрес: Севлиево 5400

ул. Васил Левски 11

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00 ч. – 18.30 ч.
пл. Възраждане 23

 

Контакти

гр. Габрово, 5300
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Регион Габрово - РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта